Custom Search

Patchra
18-09-2019 03:11
70895
Online: 2 user(s)

Patchra Personal Library
ห้องสมุดส่วนตัวแห่งนี้เกิดขึ้นจากความปรารถนา
ที่จะแบ่งปันข้อมูลและบทความที่มี ให้กับผู้ที่ต้องค้นคว้า
แต่มีปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ
และมักมีค่าธรรมเนียม(สมาชิก)ในอัตราที่สูง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยลดภาระ
และความยุ่งยากในการสืบค้น แต่เนื่องจากบทความส่วนใหญ่
เป็นงานวิชาการที่มีลิขสิทธิ์ จึงจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไข
สงวนสิทธิให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

และเพื่อให้สมกับเป็นห้องสมุดเสมือนจริง การนำเสนอข้อมูล
บทความต่างๆ จึงอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF ที่เมื่อสมาชิก
เข้ามาแล้ว สามารถเลือกที่จะอ่านจากหน้าเว็บ
หรือ downloadเก็บไว้อ่านภายหลังได้

ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความไปใช้
โปรดอ้างอิงให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ทางสถาบันของท่านกำหนด
เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมวิชาการที่มีคุณภาพ

ท้ายสุด...เนื่องจากห้องสมุดนี้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานเพียงคนเดียว
บางครั้งการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลจึงอาจล่าช้าไปบ้าง


...ขออภัยล่วงหน้าค่ะ...
เงื่อนไขและรายละเอียด การสมัครสมาชิก


- ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครสมาชิก

- เมื่อสมัครสมาชิกแล้วท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด
มีสิทธิในการเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ส่วนต่างๆ
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- กรณีที่สมาชิกต้องการบทความ(ภาษาอังกฤษ)
ซึ่งไม่มีอยู่ในห้องสมุด หรือต้องการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
ซึ่งมีอยู่ในฐานข้อมูลต่างประเทศ สมาชิกสามารถร้องขอ
ให้ทางห้องสมุดดำเนินการจัดหามาให้ท่านได้ ในอัตรา
ค่าบริการ . . . บาท/บทความ หรือ . . .บาท/วิทยานิพนธ์

- ทั้งนี้ ยกเว้นเฉพาะคณาจารย์ซึ่งเป็นสมาชิกพิเศษบางท่าน
จึงจะสามารถร้องขอให้ดำเนินการจัดหา ทั้งบทความและ
วิทยานิพนธ์(ภาษาอังกฤษ...หากมี)ได้ฟรี !!!

- ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของสมาชิกทุกท่าน
จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามแต่อย่างใด

- ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับการสมัครเป็นสมาชิกกับเรา

 Copyright © 2007-2019 www.patchra.net