บทที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติ
ภายในของโลก

โครงสร้างภายในโลก
คุณสมบัติภายในโลก
ความดันและอุณหภูมิ
ภายในโลก
มวลและความหนาแน่น
ของโลก
คลื่นความไหวสะเทือน กับ
ลักษณะภายในของโลก
สรุป