ธาตุธรรมชาติ
(Native Elements)

ก. ธาตุโลหะ

ทองคำ (Au)

เงิน (Ag)
ทองแดง (Cu)
ทองคำขาว (Pt)
ข. ธาตุอโลหะ
เพชร (C)
แกรไฟท์ (C)
กำมะถัน (S)

เป็นแร่ที่เกิดโดยมีธาตุ
เพียงธาตุเดียวในธรรมชาติ