Custom Search

Patchra
21-05-2019 14:35
19797
Online: 6 user(s)
วิธีการแยกหยกสีเขียว กับหยกย้อมสีเขียว

วิธีการแยกหยกสีเขียว กับหยกย้อมสีเขียว

การจะดูว่าหยกจริงหรือไม่ ต้องเข้าใจว่า หยกจริงหมายถึงหยกเจดไดท์ มิใช่เนฟไฟร์ท เพราะว่าหยกเจดไดท์เป็นหยกที่มีราคา ในขณะที่หยกเนฟไฟร์ท ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าหยกเหมือนกันแต่ราคาถูกกว่ากันมาก ส่วนพลอยอื่นๆ ที่คล้ายหยก เช่น คริสโซเพรส ควอทซ์ย้อมสี อะเวนจูรีนควอทซ์ ฯลฯ ถือเป็นหยกเลียนแบบทั้งสิ้น
 
 
 

การแยกหยก ออกจากพลอยเลียนแบบอื่นๆ ใช้หลักการหาค่าความถ่วงจำเพาะเป็นตัวแยก หยกเจดไดท์มีความถ่วงจำเพาะ 3.34 เพราะฉะนั้น จะจมในน้ำยา 3.32 ในขณะที่หยกเนฟไฟร์ท จะลอยใน 3.32 เพราะมีความถ่วงจำเพาะ เพียง 2.95 ส่วนหยกเลียนแบบอื่นๆ ก็ลอยใน 3.32 หมดเช่นกัน


เมื่อทราบว่า เป็นหยกเจดไดท์แน่นอนแล้ว การตรวจดูว่าสีเขียวของหยกนั้น เป็นเขียวธรรมชาติ หรือเขียวที่เกิดจากการย้อม สามารถดูได้โดยเครื่องมือ 2 ชนิด คือ เชลซี ฟิวเตอร์ และสเป็คโตรสโคป เชลซี ฟิวเตอร์ จะใช้ง่ายกว่า เพียงแค่ใช้ไฟ ส่องผ่านส่วนที่เป็นสีเขียวของหยก แล้วใช้เชลซี ฟิวเตอร์ วางบนหยก แล้วมองผ่านเชลซี ฟิวเตอร์ หากหยกเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าหยกนั้นย้อมสี ถ้าสีของหย กที่มองผ่านแผ่น เชลซี ฟิวเตอร์ไม่เปลี่ยน ก็แสดงว่าเป็นสีเขียวธรรมชาติ

ส่วนสเป็คโตรสโคป ค่อนข้างใช้ยากกว่า เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเรียน เรื่องวิธีการใช้เครื่องมือนี้มาแล้วเท่านั้น

หยกสีเขียวธรรมชาติจะปรากฏเส้นโครเมียม 6,300 ; 6,600 และ 6,900 ในเครื่องสเป็คโตรสโคป แต่หยกย้อมสี จะปรากฏเป็นแถบดำอยู่ระหว่าง 6,300 - 6,600

ใครที่ใช้เครื่องสเป็คโตรสโคปไม่เป็น ก็ใช้เครื่องเชลซี ฟิวเตอร์แทนก็ได้ ง่ายกว่ากันเยอะเลย แต่ถ้าจะให้ แน่ใจ ก็ใช้ทั้งสองเครื่องเลย

 

Copyright © 2007-2019 www.patchra.net