Custom Search

Patchra
21-05-2019 14:34
19782
Online: 7 user(s)
หลักในการตรวจแร่

แร่นั้นแตกต่างกันด้วยส่วนประกอบทางเคมีโครงสร้างของอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในแร่ และการจัดวางตัวของธาตุทำให้แร่มีคุณสมบัติต่างๆ กันออกไป คุณสมบัติของแร่นั่นแหละเป็นแนวทางที่ทำให้เราตรวจวิจัยตัวอย่างได้ ในการตรวจตัวอย่างที่ไม่ทราบว่าเป็นแร่อะไรนั้น จากลักษณะรูปร่าง ภายนอก จะทำให้เราพอจะเดาได้ หรือคาดคิดก่อนว่าควรจะเป็นแร่อะไร หรือคิดว่าแร่อะไรบ้างที่เกิดในลักษณะเช่นนั้น ต่อไปก็มาดูคุณสมบัติต่างๆ แต่ละ อย่าง จนสามารถที่จะตัดทอนไป จนจำกัดให้แคบเข้ามาสู่คุณสมบัติเฉพาะตัวของตัวอย่างนั้น ในที่สุดก็จะได้คำตอบออกมาว่าตัวอย่างนั้นเป็นแร่อะไร สิ่งที่ ควรกระทำก่อนการตรวจวิจัยตัวอย่างแร่นั้น คือการบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานอันประกอบด้วย
  1. วันที่.............
  2. เลขที่ของตัวอย่าง.............
  3. แหล่งที่ได้มา.........ชื่อภูเขา.......ห้วย........หมู่บ้าน.........ตำบล........อำเภอ..........จังหวัด...........
  4. ลักษณะสภาพตัวอย่าง, สี, รอยแตก และอื่นๆ ที่พอจะบันทึกได้
  5. สภาพการกำเนิด เช่น เกิดอยู่ในลานแร่หรืออยู่ในแหล่งเปกมาไทท์หรือเป็นสายแร่ ฯลฯ
  6. แร่ชนิดอื่นที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่จะตรวจ(ถ้ามี)
  7. ผู้ที่ส่งมาหรือผู้เก็บ...............


Wulfenite with Mimetite

คุณสมบัติของแร่ที่ใช้ในการตรวจวิจัยตัวอย่างแร่นั้นแยกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ คุณสมบัติทางเคมี ทางฟิสิกส์และทางแสง

แต่ที่ใช้กันทั่วๆ ไปในเบื้องต้นของการตรวจวิจัยนั้นส่วนใหญ่ตรวจดูคุณสมบัติทางฟิสิคส์ เพราะคุณลักษณะต่างๆ เห็นได้จากภายนอก จะทดลองตรวจดู ก็ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ง่ายๆ หาได้ไม่ยากและสะดวก นอกจากว่าตัวอยางแสดงคุณสมบัติทางฟิสิคส์ไม่เพียงพอ ก็จำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติทาง เคมี และหาส่วนประกอบทางเคมีด้วย สำหรับการวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีอาจไม่มีประโยชน์ก็ได้ ถ้าหากว่าแร่สองชนิดมีส่วนประกอบเหมือนกัน เช่นแร่แกรไฟท์กับเพชร ซึ่งประกอบด้วยธาตุถ่าน หรือคาร์บอนทั่งคู่ ก็ต้องตรวจดูคุณสมบัติทางฟิสิคส์ ซึ่งจะต่างกันหลายอย่างเพราะการจัดตัวของ อะตอมภายในแร่ทั้งสองต่างกัน นอกจากนี้มลทิน หรือสิ่งสกปรกเพียงเล็กน้อย ก็จะมีผลทำให้คุณสมบัติของแร่เปลี่ยนไปได้ เช่นแร่แคลไซท์สีขาว บางทีมี สีเทาอมฟ้าก็ได้ เพราะเนื่องมาจากมีคาร์บอนเพียงเล็กน้อย แทรกกระจายอยู่ในเนื้อแร ่ดังนี้เป็นต้น


Rhodonite

เป็นที่ปรากฎว่าแร่บางชนิดที่บริสุทธิ์ ก็อาจจะมีคุณสมบัติผิดแผกไปจากที่ควรเป็นได้บ้าง แต่ก็สามารถจะทายได้ และ เผื่อไว้ในตารางคุณสมบัติแร่ด้วย อย่างไรก็ตามมลทินที่เราไม่ทราบว่าเป็นสารอะไรนั่นแหละ จะเป็นผล หรือเป็นตัว การที่ทำให้คุณสมบัติแร่ เกิดผิดแผกไปจากเดิมได้ไม่น้อย ฉะนั้นเรื่อง สำคัญในการตรวจแร่คือ ตัวอย่างนั้นจะต้อง ประกอบด้วยแร่ส่วนที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ไม่ควรมีโพรง หรือมีแร่อื่นเกิดแทรกซ้อน หรือมีอะไรเคลือบที่ ผิวแร่ หากตัวอย่างขนาดเล็ก ทางที่ดีที่สุด คือใช้กล้องจุลทัศน์ชนิดสองตาเลือกหยิบเอาก้อนเล็กๆ สด และเนื้อแร่สะอาดเป็น เนื้อเดียวกันมาตรวจ   ข้อนี้กล่าว ไว้สำหรับผู้ที่สนใจ และมีห้องทดลอง และเครื่องมือที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น การตรวจวิจัยคุณสมบติทางแสงของแร่ด้วยกล้องจุลทัศน์ เป็นงาน วิชาการที่ช่วยให้ได้ผลถูกต้องยิ่งขึ้น แต่ก็เหมาะ สำหรับนักวิชาการด้านนี้โดยเฉพาะ จึงจะกล่าวเฉพาะที่จะเข้าใจได้ง่ายๆ เท่านั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงวิธีการ ตรวจให้ ละเอียดมากขึ้น จะกล่าวถึงคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเสียก่อน หลังจากนั้นจะได้แนะนำวิธีการตรวจอย่างง่ายๆ
Copyright © 2007-2019 www.patchra.net