ชื่อ/Name: อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์/ Ubonrat Siriyuvasak
ตำแหน่งทางวิชาการ/Title: รองศาสตราจารย์ ดร./Associate Professor Dr.
คณะ/หน่วยงาน: คณะนิเทศศาสตร์/ Communication Arts
ภาควิชา/Department: การสื่อสารมวลชน/ Mass Communications
สถาบัน/มหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ Chulalongkorn University
ประวัติการศึกษา/Education

ปริญญาบัณฑิต/Bachelor Degree: Chulalongkorn University
ปริญญามหาบัณฑิต/Master Degree:   M.A. Communication (U. of Hawaii)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต/Philosophy Degree:  Ph.D. Mass Comm. (U. Leicest)
 • Ubonrat Siriyuvasak. 1989. “Radio in a Transitional Society: The Case of Modern Thailand.” Ph.D. thesis, University of Leicester. 164 pp.
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์/Publication

หนังสือ/ตำรา/Book
 • Ubonrat Siriyuvasak. 2000. Gender reflections in Asian television / edited by Ubonrat Siriyuvasak, Leela Rao and Wang Lay Kim. Manipa, India : Asian Network of Women in Communication (ANWIC).
 • Ubonrat Siriyuvasak. 1996. International summer seminar (1996: Bruges, Belgium) : (tele)communications policies in western europe and southeast asia : cultural and historical perspectives, Bruges, Belgium, August 29-September 1, 1996. Briges, Belgium.
 • Ubonrat Siriyuvasak. 1996. “Television and the Emergence of ‘Civil Society’ in Thailand.” In Contemporary Television: Eastern Perspectives, ed. by David French and Michael Richards, pp. 181-199. New Delhi : Sage.
 • Ubonrat Siriyuvasak. 1991. “The Environment and Popular Culture in Thailand.” In Southeast Asian Affairs, ed. by Sharon Siddique and Ng Chee Yuen. Singapore : ISEAS.

 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2550. สื่อและสิทธิการสื่อสารของประชาชนฟิลิปปินส์.กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2548. ปิดหู ปิดตา ปิดปาก : สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ / บรรณาธิการ:อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. กรุงเทพ ฯ : โครงการ UNESCO Chair in Freedom of Expression คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2547. สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม /อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2545. สื่อมวลชนในยุคปฎิรูป. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2545. สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน,วัฒนธรรมและสังคม / บรรณาธิการโดย อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2545. สื่อวิทยุโทรทัศน์ไทย ใต้เงื้อมมือ กสช. กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย.
 • การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม = Communication and Cultural Domination / Herbert I. Schiller; อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, แปล กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533-2544.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์..[และคนอื่น ๆ]. 2542.จินตทัศน์ทางสังคมในภาษาสื่อมวลชน : ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ ข่าว และโฆษณา. กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2542. ระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย : โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2541. โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์..[และคนอื่น ๆ]. 2541. จับจ้องมองสื่อ : ทัศนวิพากษ์ก้าวใหม่ในเขาวงกตของสื่อสารมวลชนไทย.กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์..[และคนอื่น ๆ]. 2539. บทบาทของรัฐในทางด้านสื่อสารมวลชน : ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฉบับใหม่. กรุงเทพฯ : นิติธรรม.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2536. อารมณ์ขันในสื่อมวลชน /อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือชุดวิจัยและพัฒนานิเทศศาสตร์. 2533-2536.

งานวิจัย/Research
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2536. บทบาทของรัฐในด้านสื่อมวลชน : รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์..[และคนอื่น ๆ]. 2543. การเสนอภาพของเด็กในข่าวหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์,รายงานการวิจัย.กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2527. การศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ (ระดับอุดมศึกษา) ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2534. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สอนอย่างร่วมสมัย ให้ใส่ใจสื่อมวลชน (2534 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). สอนอย่างร่วมสมัย ให้ใส่ใจสื่อมวลชน : รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ 12-14 ก.ค. 2534 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2548. รายงานการศึกษาเรื่องสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ 1 /อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ กรุงเทพฯ : โครงการยุทธศาสตร์สื่อเด็ก,
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2526. การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2500-2525 : รายงานผลการวิจัย / โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต,อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2538. คำให้การของคนกรุงเทพ : รายงานการวิจัย /อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์,วรุณวาร สว่างโสภากุล และอุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

บทความ/Article
 • Ubonrat Siriyuvasak. 2001. “On Democratising the Broadcast Media for Santi Prachatham.” In Santi Pracha Dhamma: Essays in honour of the late Puey Ungphakorn pp 256-267. Bangkok: Santi Pracha Dhamma Institute, The Sathirakoses-Nagapradipa Foundation, and The Foundation for Children.
 • Ubonrat Siriyuvasak. 2001. “Regulation, Reform and the Question of Democratizing the Broadcast Media in Thailand.” Javnost-The Public 8 (2):89-107.
 • Ubonrat Siriyuvasak. 2000. “The Ambiguity of the ‘emerging’ public sphere and the Thai Media Industry.” Routledge Research in Cultural and Media Studies 7:96-121.
 • Ubonrat Siriyuvasak. 1999. “The Media, Cultural Politics, and the Nation-State.” International Journal of Communication Law and Policy 3:xxx-xxx.
 • Ubonrat Siriyuvasak. 1994. “The development of participatory democracy : Raison d’être for media reform in Thailand.” Southeast Asian Journal of Social Sciences 22 (1): 101-114.
 • Ubonrat Siriyuvasak. 1992. “Environmental Discourses in the Thai Media.” Asian Review 6:125-143.
 • Ubonrat Siriyuvasak. 1992. “Radio Broadcasting in Thailand : The Structure and Dynamics of Political Ownership and Economic Control.” Media Asia 19 (2):92-99.
 • Ubonrat Siriyuvasak. 1991. “Cultural Mediation and the Limits to ‘Ideological Domination’: The Mass Media and Ideological Representation in Thailand.” Sojourn 6 (1):45-70.

 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2550. สิทธิพลเมืองสิทธิผู้บริโภค 2549-2550 = Citizen Report / แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2549. การอภิปรายเรื่อง "บทวิเคราะห์เชิงวิชาการต่อภาวะวิกฤตผู้นำ : ปัญหาและทางออก". กรุงเทพฯ : เครือข่ายนักวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2549. คลื่นวัฒนธรรมป๊อปเกาหลี Korean Wave : โฉมหน้าทุนวัฒนธรรมเอเซีย.กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2545. บนรอยต่อของการปฏิรูปสื่อ / สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, (2545?)
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2544. กฎหมายและสิทธิมนุษยชน / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ]. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2544. สิทธิผู้บริโภคสิทธิพลเมือง 2547-2548 = Consumer report / บรรณาธิการ:อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์; ผู้ช่วยบรรณาธิการ: ปาจรีย์ ธนะสมบูรณ์กิจ, เบญจมาศ บุญฤทธิ์. กรุงเทพฯ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. 2526. วิวัฒนาการสื่อมวลชนไทย / คณะนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : พุทธบูชาการพิมพ์ 2526